หญ้าหนูต้น

ชื่อสมุนไพร

หญ้าหนูต้น

ชื่ออื่นๆ

โก่กำแล่น (ชัยภูมิ) หางไก่เถื่อน (อุบลราชธานี); มะพร้าวป่า ศรีคันไชย (เชียงใหม่) ; หญ้าหนู (ปน) หอมแดง (กลาง) ลำพัน (จันทบุรี) ศรีคันไชย (เชียงใหม่) ว่านเคียงปืน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dianella ensifolia (L.) DC.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Liliaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00528
Family Liliaceae
Scientific name Dianella ensifolia (L.) DC.
Thai name หญ้าหนูต้น (YA noo ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 November 2015
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00112
Family Liliaceae
Scientific name Dianella ensifolia (L.) DC.
Thai name หญ้าหนูต้น (YA noo ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -