เอกสารอ้างอิง

1    กมลทิพย์ กสิภาร์. 2543. พืชผักพรรณไม้ พื้นบ้านอีสาน. มติชน: กรุงเทพมหานคร.
2    กมลทิพย์ สุวรรณเดช. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2548.
3    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. พรรณไม้เกียรติประวัติของไทย.บริษัทประชาชน จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
4    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2555, คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย. โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
5    กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551. สถานภาพของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร. แมกเนท สโตร์:ไม่ระบุจังหวัด.
6    ก่องกานดา ชยามฤต และลีนา ผู้พัฒนพงศ์. 2545. สมุนไพรไทย ตอนที่ 7.ประชาชาชนจำกัด: กรุงเทพมหานคร.
7    ก่องกานดา ชยามฤต. 2540. สมุนไพรไทย ตอนที่ 6. ไดมอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด: กรุงเทพมหานคร.
8    กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. ไม่ระบุปีที่พิมพ์และสำนักพิมพ์.
9    กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง. 2541. ผักพื้นบ้านภาคอีสาน. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:กรุงเทพมหานคร.
10    กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ.2551. มะหาด ประโยชน์ทางยา เครื่องสำอาง และการเกษตร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพมหานคร.
11    แก้ว อุดมศิริชาคร, ถาวร สุภาพรม. 2551. พรรณไม้ ม.อุบล. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.
12    จเร สดากร.2541. พรรณไม้หอมในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย:กรุงเทพมหานคร.
13    จารีย์ บันสิทธิ์, ธิดารัตน์ บุญรอด, ประไพ วงศ์สินคงมั่น, ปราณี ชวลิตธำรง, อุษาวดี ถาวระ, อภิวัฎ ธวัชสิน, วรี ติยะบุญชัย. 2548. สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงทางการแพทย์ 2 น้ำมันหอมระเหย.บริษัท ดีไซร์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
14    จำลอง เพ็งคล้าย, ธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ, ธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์. 2549. พรรณไม้วงศ์ไม้ก่อของไทย. โรงพิมพ์กรุงเทพ(1984)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
15    จำลอง เพ็งคล้าย, สุชาดา ศรีเพ็ญ, ธวัชชัย สันติสุข, วีระชัย ณ นคร, สุมน มาสุธน, ทยา เจนจิตติกุล, จิรายุพิน จันทรประสงค์, อิศรา วงศ์ข้าหลวง, วิยะดา เทพหัตถี, สรัญญา วัชโรทัย, วีรญา บุญเตี้ย, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล. 2542. พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 เล่ม 2.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
16    จีรเดช มโนสร้อย, อรัญญา มโนสร้อย. 2537. เภสัชกรรมล้านนา:ตำรับยาสมุนไพรล้านนา. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
17    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. 2544. คำอธิบาย ตำราพระโอสถพระนารายณ์. อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิง จำกัด (มหาชน):กรุงเทพมหานคร.
18    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2545. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 น้ำกระสายยา. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
19    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2545. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 เครื่องยาพฤกษวัตถุ. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
20    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2547. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
21    ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, สุภาพร พรไตร, แก้ว อุดมศิริชาคร, สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, วาริณี พละสาร. 2554. พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
22    ไซมอน การ์ดเนอร์, พินดา สิทธิสุนทร, วิไลวรรณ อนุสารสุนทร. 2549. ต้นไม้เมืองเหนือ. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ:กรุงเทพมหานคร.
23    ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ดรุณ เพ็ชรพลาย, ชาตรี ชาญประเสริฐ. 2541. พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:กรุงเทพมหานคร.
24    ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, อังคณา หิรัญสาลี, วารุณี จิรวัฒนาพงศ์, ทรงพล ชีวะพัฒน์. 2547. พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.):กรุงเทพมหานคร.
25    ดรุณ เพ็ชรพลาย, จารีย์ บันสิทธิ์, ณุฉัตรา จันทร์สุวาณิชย์, ประถม ทองศรีรักษ์, ชาตรี ชาญประเสริฐ. 2541. สมุนไพรพื้นบ้าน (ฉบับรวม). พิมพ์ครั้งที่ 4. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
26    ดรุณ เพ็ชรพลาย, มาลี บรรจบ, สุธิดา ไชยราช. 2541. สมุนไพรพื้นบ้านนครราชสีมา. เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด: นนทบุรี.
27    ทักษิณ อาชวาคม, สมัย เสวครบุรี, บัวใส สมสูง, ฤทัยวรรณ รินไธสง. 2552. พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 2. สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พัลลิสซิ่ง จำกัด:นนทบุรี.
28    ธนุชา บุญจรัส. 2547. ไม้ยาที่ผาแต้ม. บริษัทอยู่เย็นเป็นสุข จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
29    ธวัชชัย มังคละคุปต์, ประกอบ บุญมา, ศรีวรรณ มุขดา, บุษรินทร์ อาจละออ. 2544. สมุนไพรในป่าฝน เล่ม 1. โรงพิมพ์ไทยรายวัน:กรุงเทพมหานคร.
30    นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, ธนุชา บุญจรัส, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, วิชิต เปานิล, อาทร ริ้วไพบูลย์. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
31    นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์. 2547. สมุนไพรไทย เล่ม 1. ฐานการพิมพ์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
32    นิจศิริ เรืองรังษี, พะยอม ตันติวัฒน์. 2534. พืชสมุนไพร. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร.
33    นิจศิริ เรืองรังษี. 2542. เครื่องเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพมหานคร
34    นิดดา หงษ์วิวัฒน์, ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ. 2548. ผัก 333 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน. แสงแดด จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
35    ประนอม จันทรโณทัย, สไว มัฐผา, โรเบิร์ต เฟนเนลลี. 2549. พรรณไม้ภูเรือ. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา:กรุงเทพมหานคร.
36    ประนอม จันทรโณทัย. 2550. พรรณไม้ภูพาน. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา:ขอนแก่น.
37    ปราณี ชวลิตธำรง. 2547. สมุนไพรไทย-จีน. โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
38    ปราโมทย์ ศรีภิรมย์.ไม่ระบุปีที่พิมพ์. ชุมนุมสมุนไพรไทย. หอสมุดกลาง 09:กรุงเทพมหานคร.
39    ปัทมา แซ่ลี้. 2545. คู่มือคนรักต้นไม้ ดอกหญ้า เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. บ้านและสวน:กรุงเทพมหานคร.
40    ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. 2548. ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
41    ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. 2548. ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
42    ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรไม้วงศ์กระดังงา. สำนักพิมพ์บ้านและสวน:กรุงเทพมหานคร.
43    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ. 2542. สมุนไพรกับวัฒนธรรม ตอนที่ 3 พรรณไม้หอม. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:กรุงเทพมหานคร.
44    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ธวัชชัย มังคละคุปต์, วัชรีพร คงวิลาด, สุจิรัตน์ มาทองแดง, รัตติกาล วิเคียน. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
45    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ธวัชชัย มังคละคุปต์, วัชรีพร คงวิลาด, สุจิรัตน์ มาทองแดง, รัตติกาล วิเคียน. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
46    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,นิจศิริ เรืองรังษี, กัญจนา ดีวิเศษ. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
47    ภราดร สามสูงเนิน. อนุกรมวิธานของไม้เถาเนื้อแข็ง ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2549.
48    ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัญชา ยิ่งงาม. 2549. รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทางชีวภาพของสมุนไพรท้องถิ่น. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
49    ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุดารัตน์ หอมหวล, วิรัตน์ จันทร์ตรี, วีระวุท กะชา. 2551. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสูญหายขององค์ความรู้พื้นบ้าน. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2551, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
50    ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุดารัตน์ หอมหวล, วิรัตน์ จันทร์ตรี. 2550. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาและสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นอีสาน โดยความร่วมมือกับหมอพื้นบ้าน. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2550, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
51    ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุดารัตน์ หอมหวล, วิรัตน์ จันทร์ตรี. 2550. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสวนเภสัชพฤกษศาสตร์อีสานเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2550, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
52    เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์. 2549. พรรณไม้ห้วยทราย จ.เพชรบุรี. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
53    ยุทธนา ธนาสินทรัพย์. 2541. พรรณไม้ป่าเมืองไทย. สทรีท พริ้นติ้ง จำกัด: ไม่ระบุจังหวัด.
54    รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, วงศ์สถิต ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, สมภาพ ประธานธุรารักษ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. 2542. สมุนไพรยาไทยที่ควรรู้. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
55    รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล. 2554. องค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด กระชายดำ กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน ขิง บัวบก พริกไทย ไพล ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม มะระขี้นก. บริษัท 21 เซ็นจูรี จำกัด: กรุงเทพมหานคร.
56    รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ. 2540. พืชเครื่องเทศและสมุนไพร.โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร.
57    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2521. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
58    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2521. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
59    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสาม) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
60    วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, วิชิต เปานิล. 2538. สยามไภษัชยพฤกษ์:ภูมิปัญญาของชาติ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
61    วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, พร้อมจิต ศรลัมพ์. 2539. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง:กรุงเทพมหานคร.
62    วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล. 2539. ไม้ดอกม่วง. กุลการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
63    วรพัทธ์ เกียรติรัมย์. 2554. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา เล่ม 2. สุทินการพิมพ์ (2524):เชียงใหม่.
64    วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2539. พจนานุกรม สมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4 .ประชุมทองการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
65    วิทยา บุญวรพัฒน์. 2554. สารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย. ส.จิตรการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
66    วีระชัย ณ นคร, ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ, กาญจนา สุรเกียรติ, วรรณี รอดเรืองเดช, ประมุข เพ็ญสุต, ภราดร แย้มหอม, บุญญนิจ จันทิมางกูร, ภาวิณี กุมเพ็ชร, วัลลภ สุคนธ์, สนั่น คำใส. 2544. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 3. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์:กรุงเทพมหานคร.
67    วีระชัย ณ นคร, ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ, กาญจนา สุรเกียรติ, วรรณี รอดเรืองเดช, ประมุข เพ็ญสุต, ภราดร แย้มหอม, บุญญนิจ จันทิมางกูร, ภาวิณี กุมเพ็ชร. 2541. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์:กรุงเทพมหานคร.
68    วีระชัย ณ นคร, ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ, กาญจนา สุรเกียรติ, วรรณี รอดเรืองเดช, ประมุข เพ็ญสุต, ภราดร แย้มหอม, บุญญนิจ จันทิมางกูร, ภาวิณี กุมเพ็ชร. ไม่ระบุปีที่พิมพ์. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์:กรุงเทพมหานคร.
69    วีระชัย ณ นคร, วัลลภ สุคนธ์, กาญจนา สุรเกียรติ, สัญญา ผูกพันธุ์, วรรณี รอดเรืองเดช, สุญาณี เวสสบุตร, ภราดร หอมแย้ม, บุญญนิจ จันทิมางกูร, ภาวิณี กุมเพ็ชร, สนั่น คำใส. 2544. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5. พิมพ์ครั้งที่ 2. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์:กรุงเทพมหานคร.
70    วีระชัย ณ นคร, วัลลภ สุคนธ์, กาญจนา สุรเกียรติ, สุญาณี เวสสบุตร, ภราดร หอมแย้ม, บุญญนิจ จันทิมางกูร, ภาวิณี กุมเพ็ชร, ประมุข เพ็ญสุต, ไพศาล ทองสอน. 2546. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์:กรุงเทพมหานคร.
71    วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร. โอเดียนสโตร์:กรุงเทพมหานคร.
72    เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2550. รื่นรมณ์พรรณไม้งาม พืชสมุนไพร 2. เศรษฐศิลป์:กรุงเทพมหานคร.
73    เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. 2553. ร้อยพรรณพฤกษาว่าน. เศรษฐศิลป์:กรุงเทพมหานคร.
74    สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. 2544. มหัศจรรย์ผัก 108. พิมพ์ครั้งที่ 7. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ:กรุงเทพมหานคร
75    สมจิตร พงศ์พงัน, สุภาพ ภู่ประเสริฐ. 2534. พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์:กรุงเทพมหานคร.
76    สมบูรณ์ เกียรตินันท์, ลีนา ผุ้พัฒนพงศ์, อดิศร พุกะนัดด์, อำพล บุญเปล่ง, ชนิดา จรัสไพบูลย์, พินิต ชินสร้อย, ประภาส มาสขาว, ประศาสน์ สวัสดิอำไพรักษ์, นฤมล พงษ์โพธิ์, ทศพร อยู่ฤทธิ์. 2553. พืชสมุนไพรประเภทต้น เล่ม 1. สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา:กรุงเทพมหานคร.
77    สมภพ ประธานธุรารักษ์, ทยา เจนจิตติกุล, ธนุชา บุญจรัส, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, อาทร ริ้วไพบูลย์. 2548. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
78    สมราน สุดดี และคณะ. 2552. ป่าเต็งรัง แม่น้ำภาชี. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
79    สมราน สุดดี, วรดลต์ แจ่มจำรูญ, ธวัชชัย วงศ์ ประเสริฐ, ราชันย์ ภู่มา, เมธินี ตาฬุ มาศสวัสดิ์, นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน, ปิยชาติ ไตรสารศรี, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, ปรีชา การะเกตุ, ปัญญา มุกดาสนิท, พาโชค พูดจา, นันทวรรณ สุปันตี, นัยนา เทศนา, สุคนธ์ ทิพย์ ศิริ มงคล, โสมนัสสา แสงฤทธิ์.  2552. ป่าเต็งรังแม่น้ำภาชี. ชุมนุม สหกรณ์ การ เกษตร แห่ง ประเทศ ไทย จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
80    สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543. คู่มือสมุนไพร ฉบับย่อ (1). นิวไทยมิตรการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
81    สุธรรม อารีกุล, จำรัส อินทร, สุวรรณ ทาเขียว, อ่องเต็ง นันทแก้ว. 2551. องค์ความรู้เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม 1. มูลนิธิโครงการหลวง. อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
82    สุภาภรณ์ ปิติพร. 2554. บันทึกของแผ่นดิน 4 สมุนไพรยากำลัง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปรมัตถ์การพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
83    อรนุช ทาบทอง. 2554. 84 พรรณไม้ถวายในหลวง. บริษัทเปรียว จำกัด (พริ้นติ้ง):กรุงเทพมหานคร
84    อฤชร พงษ์ไสว.2544. คู่มือคนรักต้นไม้ ไม้เลื้อยป่า เล่ม 2. บ้านและสวน:กรุงเทพมหานคร.
85    อุไร จิรมงคลการ. 2551. ว่านไม้มงคล. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน):กรุงเทพมหานคร.
86    อุษา กลิ่นหอม. 2551. โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น. สารานุกรม ทรัพยากรชีวภาพ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ. อภิชาติการพิมพ์:มหาสารคาม.
87    วารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and alternative medicine) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546) ถึง ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2557)
88    ฐานข้อมูล พรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.http://www.qsbg.org
89    ฐานข้อมูล สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://web3.dnp.go.th/botany/dictindex.aspx  
90    ฐานข้อมูล อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri