เกี่ยวกับเรา

                                                                     

   ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Herbarium specimens)


          พื้นที่เขตอีสานใต้ เป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยแหล่งของพืชพรรณนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่มีคุณค่าทางยา จากภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้าน การสำรวจ เก็บข้อมูล พบว่าพืชที่ใช้ทำยา ปรากฏในตำรายาพื้นบ้านอีสาน เป็นจำนวนมาก ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ และเครื่องยาสมุนไพร ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้พื้นบ้าน พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (www.phargarden.com) และฐานข้อมูลเครื่องยาไทย (www.thaicrudedrug.com)  โดยได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานจาก โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากการดำเนินการในโครงการฯ ต่างๆ ดังกล่าว ทำให้สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้ได้จำนวนหนึ่ง ทางคณะฯ จึงเห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ โดยการจัดทำเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งอ้างอิง (herbarium specimens) ของพืชสมุนไพร โดยเฉพาะพืชในเขตอีสาน เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงพรรณไม้ สำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาพืชสมุนไพรที่ต้องการได้ทันที ถึงแม้ยังไม่ถึงฤดูกาลที่พืชนั้นออกดอก ออกผล จึงได้นำตัวอย่างพรรณไม้แห้งมารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขพรรณไม้อ้างอิง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ สถานที่และระยะเวลาที่เก็บพรรณไม้ ภาพของพรรณไม้แห้งอ้างอิง ที่ประกอบด้วยทุกส่วนของพรรณไม้ เช่น ราก ลำต้น ดอก ใบ และผล ครบถ้วนตามหลักการทางพฤกษศาสตร์ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักวิจัย ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นแหล่งตรวจสอบพรรณไม้ หรือนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดงานวิจัย เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางยาพร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ในการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และไม่สูญหายไป

 

โครงการจัดทำ “ ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Herbarium specimens)” คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับการสนับสนุนจาก  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2556

                                           โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

                                           โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

                                           โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562