สนทราย

ชื่อสมุนไพร

สนทราย

ชื่ออื่นๆ

ก้านถินแดง สน (พังงา) สนนา (สุราษฎร์ธานี) สนหอม (จันทบุรี); สนดง สนหิน (อุบลราชธานี); สนหางสิงห์ (เลย) สนขี้ไก่ (กาญจนบุรี); ปอโฮ่งรุห์ สนเล็ก สนสร้อย (นครศรีธรรมราช) ; ยูงสนเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baeckia frutescens L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Myrtaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00413
Family Myrtaceae
Scientific name Baeckia frutescens L.
Thai name สนทราย (Son sai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 April 2014
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Evergreen forest, Grassland, Loam
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com