ว่านหอมแดง

ชื่อสมุนไพร

ว่านหอมแดง

ชื่ออื่นๆ

ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านหมาก (เหนือ) ว่านเพลาะ (เชียงใหม่) หอมแดง(กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eleutherine palmifolia (L.) Merr.

ชื่อพ้อง

Eleutherine americana

ชื่อวงศ์

Iridaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00105
Family Iridaceae
Scientific name Eleutherine palmifolia (L.) Merr.
Thai name ว่านหอมแดง (Wan hom dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Lower montane rain forest
Plant part Leaf, stem, root
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com