เมื่อยดูก

ชื่อสมุนไพร

เมื่อยดูก

ชื่ออื่นๆ

เมื่อย, ม่วย (นคราชสีมา, ตราด), เมื่อยเลือด (หนองคาย), ม่วยแดง (อุบลราชธานี), กำแพงเพชรเจ็ดชั้น (กระบี่)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnetum macrostachyum Hook.f.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Gnetaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00382
Family Gnetaceae
Scientific name Gnetum macrostachyum Hook.f.
Thai name เมื่อยดูก (Mei dook)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 April 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00383
Family Gnetaceae
Scientific name Gnetum macrostachyum Hook.f.
Thai name เมื่อยดูก (Mei dook)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 April 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part cone
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00384
Family Gnetaceae
Scientific name Gnetum macrostachyum Hook.f.
Thai name เมื่อยดูก (Mei dook)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 April 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part seed
Note -