กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่อสมุนไพร

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ

ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia chinensis L.

ชื่อพ้อง

Salacia prinoides

ชื่อวงศ์

Celastraceae (Hippocrateaceae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00564
Family Salacia chinensis L.
Scientific name Celastraceae
Thai name กำแพงเจ็ดชั้น (Gum-pang-jed-charn)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 February 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00040
Family Salacia chinensis L.
Scientific name Celastraceae
Thai name กำแพงเจ็ดชั้น (Gum-pang-jed-charn)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 February 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -