มะคังแดง

ชื่อสมุนไพร

มะคังแดง

ชื่ออื่นๆ

จงก่าขาว ตะลุมพุกแดง (กาญจนบุรี) ; จิ้งก่าขาว ชันยอด (ราชบุรี); ตุมกาแดง (กลาง) มะคัง (เชียงใหม่) มะคังป่า (กลาง เหนือ) ; มุยแดง ลุมพุกแดง (นครราชสีมา) โรคแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia erythroclada Kurz

ชื่อพ้อง

Dioecrescis erythroclada

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00467
Family Rubiaceae
Scientific name Gardenia erythroclada Kurz.
Thai name มะคังแดง (Ma kang dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 September 2015
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com