เพกา

ชื่อสมุนไพร

เพกา

ชื่ออื่นๆ

ลิ้นฟ้า(เลย) ลิ้นก้าง ลิ้นช้าง(ไทยใหญ่) เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นซ้าง (ฉาน ภาคเหนือ) กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ด๊อกก๊ะ ดอก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เบโก (มาเลย์ นราธิวาส)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oroxylum indicum (L.) Kurz

ชื่อพ้อง

Arthrophyllum ceylanicum Miq. Arthrophyllum reticulatum Blume ex Miq. Bignonia indica L. Bignonia lugubris Salisb. Bignonia pentandra Lour. Bignonia quadripinnata Blanco Bignonia tripinnata Noronha Bignonia tuberculata Roxb. ex DC. Calosanthes indica (L.) Blume Hippoxylon indica (L.) Raf. Oroxylum flavum Rehder Spathodea indica

ชื่อวงศ์

Bignoniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00079
Family Bignoniaceae
Scientific name Oroxylum indicum  (L.) Kurz
Thai name เพกา (Pega)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 7  July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note Edge petal-yellow with green,  Corolla tube-violet red
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเหลืองปิดสมุทร) www.thai-remedy.com