พริกนายพราน

ชื่อสมุนไพร

พริกนายพราน

ชื่ออื่นๆ

ช้าฮ่อม (ตาก) พุดน้อย (อุบลราชธานี) พุดป่า (เลย อุบลราชธานี) เข็มดง พริกป่า พริกป่าใหญ่ พริกป่าเล็ก (ชลบุรี) พริกพราน (ประจวบคีรีขันธ์) พริกผี (ยโสธร) พุทธรักษา(อุบลราชธานี) มะลิฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00651
Family Apocynaceae
Scientific name Tabernaemontana bufalina Lour.
Thai name พริกนายพราน (Prik nai  pran)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 August 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00652
Family Apocynaceae
Scientific name Tabernaemontana bufalina Lour.
Thai name พริกนายพราน (Prik nai  pran)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 August 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Grove forest
Plant part Leaf, fruit
Note -