บุนนาค

ชื่อสมุนไพร

บุนนาค

ชื่ออื่นๆ

สารภีดอย (เชียงใหม่) นากบุต (ใต้) ก๊าก่อ ก้ำก่อ (แม่ฮ่องสอน) ปะนาคอ (ปัตตานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mesua ferrea L.

ชื่อพ้อง

Mesua nagassarium

ชื่อวงศ์

Calophyllaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00166
Family Calophyllaceae 
Scientific name Mesua ferrea L.
Thai name บุนนาค (Bun nak)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเขียวหอม) www.thai-remedy.com