บีปลากั้ง

ชื่อสมุนไพร

บีปลากั้ง

ชื่ออื่นๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00208
Family Acanthaceae
Scientific name Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson.
Thai name บีปลากั้ง (Bee pla kang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note Violet red flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00411
Family Acanthaceae
Scientific name Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson.
Thai name บีปลากั้ง (Bee pla kang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 April 2014
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -