นมสวรรค์

ชื่อสมุนไพร

นมสวรรค์

ชื่ออื่นๆ

พวงพีแดง (อุบลราชธานี) พวงพีเหลือง (เลย) หัวลิง (สระบุรี) ฉัตรฟ้า สาวสวรรค์ (นครราชสีมา) ปรางมาลี (กลาง) นมสวรรค์ (ใต้) น้ำนมสวรรค์ (ระนอง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum paniculatum L.

ชื่อพ้อง

Clerodendrum pyramidale

ชื่อวงศ์

Lamiaceae (Labiatae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00049
Family Lamiaceae (Labiatae)
Scientific name Clerodendrum paniculatumL.
Thai name นมสวรรค์ (Nom sa wan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note Red or orange flower
Botanical description www.phargarden.com