เปราะป่า

ชื่อสมุนไพร

เปราะป่า

ชื่ออื่นๆ

ตูบหมูบ (อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ); เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี ชพ);เปราะเขา เปราะป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia marginata Carey

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00336
Family Zingiberaceae
Scientific name Kaempferia marginata Carey
Thai name เปราะป่า, ตูบหมูบ (Proa pa, Toop moop)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note  White flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com