ติ้วเกลี้ยง

ชื่อสมุนไพร

ติ้วเกลี้ยง

ชื่ออื่นๆ

ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (เหนือ), ติ้วแดง (สุรินทร์), ติ้วหม่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Guttiferae (Clusiaceae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00328
Family Guttiferae (Clusiaceae)
Scientific name Cratoxylum cochinchinense(Lour.) Blume.
Thai name ติ้วเกลี้ยง (Tew kleang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Orange, orange-red flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00329
Family Guttiferae (Clusiaceae)
Scientific name Cratoxylum cochinchinense(Lour.) Blume.
Thai name ติ้วเกลี้ยง (Tew kleang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note Orange, orange-red flower

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00330
Family Guttiferae (Clusiaceae)
Scientific name Cratoxylum cochinchinense(Lour.) Blume.
Thai name ติ้วเกลี้ยง (Tew kleang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -