โด่ไม่รู้ล้ม

ชื่อสมุนไพร

โด่ไม่รู้ล้ม

ชื่ออื่นๆ

ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโบ้ ตะชี โกวะ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปลาบ หญ้าไฟนกคุ่ม หญ้าสามสิบสองหาบ หนาดผา หนาดมีแคลน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elephantopus scaber var. scaber Linn.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Asteraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00277
Family Asteraceae
Scientific name Elephantopus scaber var. scaber Linn.
Thai name โด่ไม่รู้ล้ม (Doo mai ruu lom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 2  November 2007
Country Thailand
Location Tra karn pued pol District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Sparse forest, Deciduous dipterocarp forest, Rain forest, Lower montane coniferous forest
Plant part Leaf, flower
Note Purple flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com