ชะเอมไทย

ชื่อสมุนไพร

ชะเอมไทย

ชื่ออื่นๆ

ชะเอมป่า(กลาง) ตาลอ้อย(ตราด) ส้มป่อยหวาน(พายัพ) อ้อยช้าง(สงขลา) นราธิวาส อ้อยสามสวน (อุบลราชธานี) กอกกั๋น ย่านงาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia myriophylla Benth.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Leguminosae- Mimosaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00412
Family Leguminosae- Mimosaceae
Scientific name Albizia myriophylla Benth.
Thai name ชะเอมไทย (Cha aem thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 April 2014
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Montane rain forest, Sparse forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com