สารภี

ชื่อสมุนไพร

สารภี

ชื่ออื่นๆ

ทรพี (จันทบุรี) สร้อยพี (ใต้) สารภีแนน (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mammea siamensis T. Anderson

ชื่อพ้อง

Calysaccion siamense

ชื่อวงศ์

Calophyllaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00740
Family Calophyllaceae 
Scientific name Mammea siamensis T. Anderson
Thai name สารภี (Sa ra pee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 August 2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเขียวหอม) www.thai-remedy.com