ส้านใบเล็ก

ชื่อสมุนไพร

ส้านใบเล็ก

ชื่ออื่นๆ

ไข่เน่าดง, ตานกกด (ลพบุรี), มะโตน (ชลบุรี), ส้านกวาง (ใต้), ส้านโดยเด (นครพนม), แส้น (ตรัง), เหมือดคนขาว (ชัยภูมิ) มะส้าน ส้านแคว้ง, ปล้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia ovata Wall. ex Hook. f.& Thomson

ชื่อพ้อง

Dillenia grandifolia

ชื่อวงศ์

Dilleniaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01112
Family Dilleniaceae
Scientific name Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Thomson
Thai name ส้านใบเล็ก (San bai lek)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com