ฝาง

ชื่อสมุนไพร

ฝาง

ชื่ออื่นๆ

ขวาง ง้าย ฝางส้ม ฝางเสน หนามโค้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia sappan L.

ชื่อพ้อง

Biancaea sappan

ชื่อวงศ์

Leguminosae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00741
Family Leguminosae
Scientific name Caesalpinia sappan L.
Thai name ฝาง (Fang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 August 2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Grove forest, Limestone hill, Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Flower, leaf, pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00742
Family Leguminosae
Scientific name Caesalpinia sappan L.
Thai name ฝาง (Fang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 August 2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Grove forest, Limestone hill, Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Flower, pod
Note -