พวงตุ้มหู

ชื่อสมุนไพร

พวงตุ้มหู

ชื่ออื่นๆ

ตีนเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia pilosa H.R.Fletcher

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Myrsinaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00769
Family Myrsinaceae
Scientific name Ardisia pilosa H.R. Fletcher
Thai name พวงตุ้มหู (Puang tum hoo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com