โปร่งกิ่ว

ชื่อสมุนไพร

โปร่งกิ่ว

ชื่ออื่นๆ

ติดต่อ เดือยไก่ ตีนไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dasymaschalon lomentaceum Finet et Gagnep

ชื่อพ้อง

Desmos lomentaceum

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00790
Family Annonaceae
Scientific name Dasymaschalon lomentaceum Finet et Gagnep
Thai name โปร่งกิ่ว  (Prong kew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 September 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00791
Family Annonaceae
Scientific name Dasymaschalon lomentaceum Finet et Gagnep
Thai name โปร่งกิ่ว  (Prong kew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 September 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -