คำเงาะ

ชื่อสมุนไพร

คำเงาะ

ชื่ออื่นๆ

แสด มะกายหยุม (เหนือ) คำเงาะ คำแงะ คำแสด คำแฝด (กลาง) ชาตรี (อีสาน) ซิติหมัก (เลย) ชาด ดอกชาติ (ใต้) หมากมอง (แม่ฮ่องสอน) คำไทย คำผง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bixa orellana L.

ชื่อพ้อง

Bixa americana Poir., B. katangensis Delpierre, B. odorata Ruiz & Pav. ex G.Do, B. purpurea Sweet, B. upatensis Ram.Goyena, Orellana americana

ชื่อวงศ์

Bixaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00683
Family Bixaceae
Scientific name Bixa orellana L.
Thai name คำเงาะ (Kam ngao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 October 2012
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00685
Family Bixaceae
Scientific name Bixa orellana L.
Thai name Kam ngao  (คำเงาะ)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 October 2012
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -