กำแพงเก้าชั้น

ชื่อสมุนไพร

กำแพงเก้าชั้น

ชื่ออื่นๆ

ตากวง ตากวาง ตะก้อง ขอบด้วงเถา ขอบกระด้ง กระดอเย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia verrucosa Wight.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Celastraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00814
Family Celastraceae
Scientific name Salacia verrucosa Wight.
Thai name กำแพงเก้าชั้น  (Kam-pang-kao-chan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Sparse forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00815
Family Celastraceae
Scientific name Salacia verrucosa Wight.
Thai name กำแพงเก้าชั้น  (Kam-pang-kao-chan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Sparse forest
Plant part Leaf, fruit
Note -