สิรินธรวัลลี

ชื่อสมุนไพร

สิรินธรวัลลี

ชื่ออื่นๆ

สามสิบสองประดง (หนองคาย) ประดงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen)

ชื่อพ้อง

Phanera sirindhorniae

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Caesalpiniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00530
Family Leguminosae-Caesalpiniaceae
Scientific name Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen)
Thai name สิรินธรวัลลี (Sirindhorn wallee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2015
Country Thailand
Location Kasetsart University, Bangkok
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00533
Family Leguminosae-Caesalpiniaceae
Scientific name Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen)
Thai name สิรินธรวัลลี (Sirindhorn wallee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2015
Country Thailand
Location Kasetsart University, Bangkok
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -