หยาดน้ำค้าง

ชื่อสมุนไพร

หยาดน้ำค้าง

ชื่ออื่นๆ

จอกบ่วาย กระดุมทอง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) หมอกบ่วาย(อุบลราชธานี) หยาดน้ำค้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Drosera burmannii Vahl.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Droseraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00553
Family Droseraceae
Scientific name Drosera burmannii  Vahl.
Thai name จอกบ่วาย (Jok bor way), หยาดน้ำค้าง (Yad nam kang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 January 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Grassland, Open space with moist area or damp
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com