ปอเต่าไห้

ชื่อสมุนไพร

ปอเต่าไห้

ชื่ออื่นๆ

เต่าไห้ พญาไม้ผุ (ราชบุรี) พันไฉน พันไสน (กรุงเทพมหานคร) ปอตับเต่า (ภาคเหนือ เลย)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Enkleia siamensis (Kurz) Nevling

ชื่อพ้อง

Enkleia malaccensis

ชื่อวงศ์

Thymelaeaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00547
Family Thymelaeaceae
Scientific name Enkleia siamensis (Kurz) Nevling
Thai name ปอเต่าไห้ (Por tao hai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 January 2016
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00673
Family Thymelaeaceae
Scientific name Enkleia siamensis (Kurz) Nevling
Thai name ปอเต่าไห้ (Por tao hai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 December 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -