มะค่าโมง

ชื่อสมุนไพร

มะค่าโมง

ชื่ออื่นๆ

มะค่าใหญ่ มะค่าโมง (ภาคกลาง) มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ (ภาคเหนือ) เขง เบง (สุรินทร์) บิง (จันทบุรี) ปิ้น มะค่าโมง (นครราชสีมา) ฟันฤาษี แต้โหล่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อพ้อง

Afzelia cochinchinensis (Pierre) Leonard, A. siamica Craib, Pahudia cochinchinensis Pierre, P. xylocarpa

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Caesalpiniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00420
Family Leguminosae-Caesalpiniaceae
Scientific name Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Thai name มะค่าโมง (Ma ka mong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 September 2014
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Dry evergreen forest, Deciduous dipterocarp forest, Along stream in mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com