คัดเค้าเครือ

ชื่อสมุนไพร

คัดเค้าเครือ

ชื่ออื่นๆ

เค็ดเค้า (เหนือ) หนามลิดเค้า จีเก๊า (เชียงใหม่) พญาท้าวเอว (กาญจนบุรี) คัดเค้าเครือ(นครราชสีมา) คัดเค้าหนาม (ชัยภูมิ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oxyceros horridus Lour.

ชื่อพ้อง

Randia siamensis

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00261
Family Rubiaceae
Scientific name Oxyceros horridus Lour.
Thai name คัดเค้าเครือ (Kad kao kreu)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15  April 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com