พีพวนน้อย

ชื่อสมุนไพร

พีพวนน้อย

ชื่ออื่นๆ

นมแมว นมวัว (กลาง) พีพวน หำลิง ติงตัง ตีนตั่งเครือ สีม่วน (อีสาน) หมากผีผ่วน บุหงาใหญ่ นมแมวป่า (เหนือ) นมควาย (ใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uvaria rufa Blume

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00648
Family Annonaceae
Scientific name Uvaria rufa Blume
Thai name พีพวนน้อย (Pee puan noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00469
Family Annonaceae
Scientific name Uvaria rufa Blume
Thai name พีพวนน้อย (Pee puan noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 September 2015
Country Thailand
Location Jae ra mae District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Grove forest
Plant part Leaf, fruit
Note -