น้ำใจใคร

ชื่อสมุนไพร

น้ำใจใคร

ชื่ออื่นๆ

ระเดาะ(สงขลา) กระทอก กระทอกม้า (ราชบุรี) กระทกรก (กลาง) กระดอกอก (สุพรรณบุรี) ควยเซียก (นครราชสีมา) ชักกระทอก (ประจวบคีรีขันธ์) นางจุม นางชม (เหนือ) ผักรูด (สุราษธานี) อีทก (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Willd.) Vahl

ชื่อพ้อง

Olax scandens

ชื่อวงศ์

Olacaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00121
Family Olacaceae
Scientific name Olax psittacorum (Willd.) Vahl
Thai name น้ำใจใคร (Nam jai krai), อีทก (Aee tok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00499
Family Olacaceae
Scientific name Olax psittacorum (Willd.) Vahl
Thai name น้ำใจใคร (Nam jai krai), อีทก (Aee tok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 September 2015
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -