งิ้วป่า

ชื่อสมุนไพร

งิ้วป่า

ชื่ออื่นๆ

นุ่นป่า งิ้วป่าดอกขาว งิ้วดอกขาว ไกร งิ้วผา (เหนือ) ง้าวป่า (กลาง) งิ้วขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bombax anceps Pierre.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Bombacaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00ุ654
Family Bombacaceae
Scientific name Bombax anceps Pierre.
Thai name งิ้วป่า (Ngiw pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 September 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00ุ679
Family Bombacaceae
Scientific name Bombax anceps Pierre.
Thai name งิ้วป่า (Ngiw pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Flower, fruit
Note -