ข้าวเย็น

ชื่อสมุนไพร

ข้าวเย็น

ชื่ออื่นๆ

ยาหัวข้อ ข้าวเย็นโคกแดง ข้าวเย็นโคกขาว เขือง เข้าเย็นเหนือ เข้าเย็นใต้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Smilacaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00130
Family Smilacaceae
Scientific name Smilax sp.
Thai name ข้าวเย็น (Khaw yen)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Sparse forest, Montane rain forest, Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com