ส่องฟ้า

ชื่อสมุนไพร

ส่องฟ้า

ชื่ออื่นๆ

สมัดใหญ่ (เลย) ส่องดาว ส่องฟ้า(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่องฟ้าดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii (Tanaka) J.P.Molino

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00201
Family Rutaceae
Scientific name Clausena wallichii Oliv. var.guillauminii (Tanaka) J.P.Molino
Thai name ส่องฟ้า (Song fa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00221
Family Rutaceae
Scientific name Clausena wallichii Oliv. var.guillauminii (Tanaka) J.P.Molino
Thai name ส่องฟ้า (Song fa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -