ข่อย

ชื่อสมุนไพร

ข่อย

ชื่ออื่นๆ

กักไม้ฝอย ส้มพอ ส้มพล ส้มฝ่อ ซะโยเส่ สะนาย ตองขะแหน่ ขรอย ขันตา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Moraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00014
Family Moraceae
Scientific name Streblus asper Lour.
Thai name ข่อย (Khoi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf and flower
Note Pale green flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com