รสสุคนธ์

ชื่อสมุนไพร

รสสุคนธ์

ชื่ออื่นๆ

ลิ้นแฮด (ยโสธร) มะตาดเครือ สุคนธรส อรคนธ์ ย่านปด (นครศรีธรรมราช) ปดคาย ปดเลื่อน (สุราษฎร์ธานี) ปดน้ำมัน (ปัตตานี) รสสุคนธ์ขาว มะตาดเครือ เสาวรส (กรุงเทพมหานคร) เถากะปดใบเลื่อม (ประจวบคีรีขันธ์) บอระคน (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetracera loureiri (Finet.&Gagnep.) Pierre ex Craib.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Dilleniaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00098
Family Dilleniaceae
Scientific name Tetracera loureiri (Finet.&Gagnep.) Pierre ex Craib.
Thai name รสสุคนธ์ (Ros su kon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 3 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00738
Family Dilleniaceae
Scientific name Tetracera loureiri  (Finet.&Gagnep.) Pierre ex Craib.
Thai name รสสุคนธ์ (Ros su kon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July 2017
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Dry evergreen forest, mixed deciduous forest
Plant part Leaf,  fruit
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00737
Family Dilleniaceae
Scientific name Tetracera loureiri  (Finet.&Gagnep.) Pierre ex Craib.
Thai name รสสุคนธ์ (Ros su kon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July 2017
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Dry evergreen forest, mixed deciduous forest
Plant part Leaf,  fruit, aril (red)
Note Red aril