มิกกี้เมาส์

ชื่อสมุนไพร

มิกกี้เมาส์

ชื่ออื่นๆ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ocha kirkii Oliv

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Ochnaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00091
Family Ochnaceae
Scientific name Ocha kirkii  Oliv
Thai name มิกกี้เมาส์ (Mik kee mouse)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com