แสลงใจ

ชื่อสมุนไพร

แสลงใจ

ชื่ออื่นๆ

ตูมกาขาว ขี้กา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมาก (เหนือ) แสงเบื่อ แสลงเบื่อ แสลงโทน แสลงทม ตูมกาต้น ตึ่ง ตึ่งต้น เม็ดกะจี้ กระดุมสุนัข ถั่วพิษ กระดุมผู้สั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos nux-blanda A.W. Hill

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Strychnaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00434
Family Loganiaceae
Scientific name Strychnos nux-blanda A.W. Hill
Thai name แสลงใจ (Sa lang jai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11  January  2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani  University
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com