เกล็ดลิ่นใหญ่

ชื่อสมุนไพร

เกล็ดลิ่นใหญ่

ชื่ออื่นๆ

เกล็ดลิ่นใหญ่(นครราชสีมา) ลูบตีบต้น(เชียงใหม่) กาสามปีกใหญ่(สร) เกล็ดปลา (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium longipes (Craib.) Schindel.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Fabaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00010
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Phyllodium longipes (Craib.) Schindel.
Thai name เกล็ดลิ่นใหญ่ (Gled-lin-yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University), Thailand.
Habitat Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaves
Note -
Botanical description www.phargarden.com