ไก่ฟ้าพญาลอ

ชื่อสมุนไพร

ไก่ฟ้าพญาลอ

ชื่ออื่นๆ

ว่านไก่ฟ้าพญาแล ว่านดอกไก่ กระเช้าสีดา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aristolochia ringens Vahl.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Aristolochiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00012
Family Aristolochiaceae
Scientific name Aristolochia ringens Vahl.
Thai name ไก่ฟ้าพญาลอ (Kai fa paya law)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com