กระแจะ

ชื่อสมุนไพร

กระแจะ

ชื่ออื่นๆ

พญายา(กลาง ราชบุรี) ขะแจะ (เหนือ) ตุมตัง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะนาว (มอญ)พุดไทร ชะแจะ กระแจะจัน พินิยา ฮางแกง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem

ชื่อพ้อง

Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson., Limonia crenulata

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00466
Family Rutaceae
Scientific name Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem
Thai name กระแจะ (Kra jae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 2  July 2015
Country Thailand
Location Sawang werawong  District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Fruit, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com