หมี่

ชื่อสมุนไพร

หมี่

ชื่ออื่นๆ

หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Robinson.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Lauraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00367
Family Lauraceae
Scientific name Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Robinson.
Thai name หมี่ (Hmee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00369
Family Lauraceae
Scientific name Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Robinson.
Thai name หมี่ (Hmee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 August 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -