ติดต่อผู้จัดทำ

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล

ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.)
แพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.)
(รับรองโดย สภาการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190

Email: pharmacom888@gmail.com,  sudarat.h@ubu.ac.th

Asst.Prof.Dr. Sudarat Homhual
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry)
Faculty of Pharmaceutical Sciences           
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190    Thailand
Email:pharmacom888@gmail.com,  sudarat.h@ubu.ac.th

                  

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ปริญญาเอก เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: rawiwun.k@ubu.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Rawiwun Kaewamatawong
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190  Thailand
E-mail: rawiwun.k@ubu.ac.th

 

รองศาสตราจารย์  ดร. เภสัชกร บัญชา ยิ่งงาม
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: bancha.y@ubu.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Bancha Yingngam
Ph.D , Pharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail: bancha.y@ubu.ac.th


 

ผศ. ดร. ภญ. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

Ph.D.  (Pharmacy Administration) Purdue University, USA

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชกรรมคลินิก)  มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ
จ. อุบลราชธานี 34190

อีเมล์: suwanna.p@ubu.ac.th

 

Asst. Prof. Suwanna Phattarabenjapol

Ph.D.  (Pharmacy Administration) Purdue University, USA

Ms. (Clinical Pharmacy)  Mahidol University, Thailand

B. Pharm. Silpakorn University, Thailand

 

Faculty of Pharmaceutical sciences,

Ubon Ratchathani University

85 Sathollamak Road, Muang Srikai,

Warinchamrab District, Ubon Ratchathani, 34190 Thailand

E-mail: suwanna.p@ubu.ac.th 

ผศ. ดร. ภญ. นิธิมา สุทธิพันธุ์

Ph.D.  (Plant physiology)  Universityof Kentucky, USA

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเวท)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ
จ. อุบลราชธานี 34190

อีเมล์: nitima.s@ubu.ac.th

 

Asst. Prof. Nitima Suttipanta

Ph.D.  (Plant physiology) Universityof Kentucky, USA

Ms. (Pharmacognosy) Chulalongkorn University, Thailand

B. Pharm. Chiang Mai University, Thailand

 

Faculty of Pharmaceutical sciences,

Ubon Ratchathani University

85 Sathollamak Road, Muang Srikai,

Warinchamrab District, Ubon Ratchathani, 34190  Thailand

E-mail: nitima.s@ubu.ac.th

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
(วท.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาเภสัชวิทยา
(วท.ม. เภสัชวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: nuttiya.w@ubu.ac.th
 
Asst. Prof. Nuttiya Werawattanachai,
Ph.D, Biopharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail: nuttiya.w@ubu.ac.th

 

                  

                  

 

อาจารย์เภสัชกร ดร. ณรงค์ชัย จักษุพา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ   
(ปร.ด.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล์: narongchai.c@ubu.ac.th
 
Narongchai Chaksupa,
Biopharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Ubon Ratchathani University
85 Sathollamak Road, Muang Srikai,
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani
34190 Thailand
E-mail:narongchai.c@ubu.ac.th

  ผศ.ดร.กุสุมา  จิตแสง
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
  ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวปาริฉัตร   สารรัตน์
นางสาวสุจิตรา     ใยงูเหลือม
นางสาวพีรญา      อัครกนกสิน                    
นางสาวลลิตา       รามศักดิ์
นางสาวกมลชนก  ขันทะ
นางสาวกรรณิการ์  ตรวจนอก
นางสาวณัฎฐภรณ์  บุญหนุน
นายณัฐพล            ขำอิง
นายธวัชชัย           วงศ์สกุลวิวัฒน์
นางสาว ทักษพร     กล้ากสิกิจ
นาย นิติรุจน์         กังวาลธีรโรจน์
นางสาวศิริวดี       ศรีกงพาน
นายปฏิพล           ลาภปรารถนา
นางสาวจิดาภา      เอื้อตระการวิวัฒน์
นางสาวสรัลชนา    การะเกษ
นายศุภเดช          วิสุทธิ   
นางสาวปาลีรัตน์   พันธุ์ดี