เกี่ยวกับเรา

                                                                     

   ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ


         

              ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นำการแพทย์แผนไทยมาใช้ในโรงพยาบาล โดยให้โรงพยาบาล เปิดรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย ใช้ยาสมุนไพรโดยตรง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมกับส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแปรรูปสมุนไพรให้เป็นยาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ  ดังนั้นจึงมีนโยบายการผลักดันยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรมากขึ้น ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน จะเป็นอีกทางเลือกเพิ่มขึ้นของแพทย์ผู้สั่งยา ในการรักษา หรือส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานแก่ประชาชน และกระตุ้นให้เพิ่มมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพร เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชาติ ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศได้ 
              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการใช้ยาจากสมุนไพร เพื่อลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และเพื่อให้มีการยอมรับการใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ ด้านการศึกษาแพทย์แผนไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้ากว่าในอดีตมาก มีการทำวิจัยทางคลินิกเพิ่มมากขึ้น มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างๆทั้งภายใน และต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการศึกษาวิจัย และติดตามประเมินผลในการรักษาด้วยยาสมุนไพรจำนวนมากขึ้นแล้วนั้น แต่ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้นของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่สนใจ จึงได้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพร โดยเฉพาะฐานข้อมูลเชิงวิชาการของยาสมุนไพรที่มีการใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรให้ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน

 

โครงการจัดทำ “ ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ” คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับการสนับสนุนจาก  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

                                           โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

                                            โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562