เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอ มาจากการรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน และข้อมูลการวิจัย จากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำตำรับยาและข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี

 

ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย


               พื้นที่เขตอีสานใต้ เป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยแหล่งของพืชพรรณนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่มีคุณค่าทางยา จากภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้าน การสำรวจ เก็บข้อมูล พบว่าพืชที่มีการใช้รักษาโรค ปรากฏในตำรายาเป็นจำนวนมาก ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวมเครื่องยาที่มีการใช้ในตำรับยาไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นส่วนของสมุนไพรที่นำมาใช้ปรุงยา พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และแสดงตัวอย่างจริงไว้ในพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการดำเนินงานสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันรวบรวมพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต้ไว้ได้มากกว่า 200 ชนิด พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร (www.phargarden.com) ควบคู่กันไป เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งที่นักศึกษาใช้เรียนรู้ในรายวิชาพืชสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

โครงการจัดทำ “ ฐานข้อมูลเครื่องยาไทยอีสาน ” คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2554


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting