ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ธีราพร สุภาพันธุ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สุวรรณา ภัทรเบญจพล
อุไรวรรณ อกนิตย์
แสวง วัชระธนกิจ
ทวนธน บุญลือ
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
มานิตย์ แซ่เตียว
วันนิศา ดงใต้
ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
ศิศิรา ดอนสมัคร
สุทธาสินี สุวรรณกุล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
กมลชนก จิตอารี
ฑิภาดา สามสีทอง
ประสิทธิชัย พูลผล
พัชรากร เพียงงาม
พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
อัญมณี ลาภมาก