ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
บัญชา ยิ่งงาม
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วริษฎา ศิลาอ่อน
วิภาวี เสาหิน
กุสุมา จิตแสง
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
นิธิมา สุทธิพันธุ์
ปรีชา บุญจูง
วรนันท์ รังสิมาวงศ์
สุดารัตน์ หอมหวล
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
อรนุช ธนเขตไพศาล
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ทรงพร จึงมั่นคง
จินตนา นภาพร
สุรชัย จูมพระบุตร