ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ธนวดี ปรีเปรม
นิภาพร เมืองจันทร์
นุตติยา วีระวัธนชัย
ปาจารีย์ ทองงอก
พรทิพย์ ไววุฒิ
ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
สมหวัง จรรยาขันติกุล
จุฑามาศ หงษ์ทอง
ฐิติเดช ลือตระกูล
รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
เพียงเพ็ญ ธิโสดา
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ณรงค์ชัย จักษุพา
ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
บัญชา ยิ่งงาม
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วริษฎา ศิลาอ่อน
วันดี รังสีวิจิตรประภา
วิภาวี เสาหิน
กุสุมา จิตแสง
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
นิธิมา สุทธิพันธุ์
ปรีชา บุญจูง
วรนันท์ รังสิมาวงศ์
สุดารัตน์ หอมหวล
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
อรนุช ธนเขตไพศาล
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ทรงพร จึงมั่นคง
จินตนา นภาพร
สุรชัย จูมพระบุตร
ธีราพร สุภาพันธุ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สุวรรณา ภัทรเบญจพล
อุไรวรรณ อกนิตย์
แสวง วัชระธนกิจ
ทวนธน บุญลือ
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
มานิตย์ แซ่เตียว
วันนิศา ดงใต้
ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
ศิศิรา ดอนสมัคร
สุทธาสินี สุวรรณกุล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
กมลชนก จิตอารี
ฑิภาดา สามสีทอง
ประสิทธิชัย พูลผล
พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
อัญมณี ลาภมาก
ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง
ทยากร วริทธานนท์
ธนพัต วิสาพล
นเรศน์ กำลังดี
วีระวุท กะชา
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
สมัย กิ่งคำ
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
อิศราวุธ สายมาศ
เทวินทร์ บัวจูม
กรชนก แก่นคำ
กฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
กฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ชื่นจิต ภู่ทอง
ณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
ธนาพา เชียงแสน
นารี แก้ววงษา
นิธินันท์ สุยะลา
วรรณา พุ่มพฤกษา
วิรัตน์ จันทร์ตรี
สมคิด สุพันทะมาด
สาวิตรี สอนพงษ์
อนุพร กลางคำ
เย็นฤดี แม่นมั่น
แวว ถนอมวงค์
กวินนา การเพียร
กิตติยานี บัวศรียอด
จันทัย ปะถะมา
จุฬาลักษณ์ เขาแก้ว
ชัญญานุช ช่วงชิง
ณัฐาดานันท์ สมลา
ดารุณี นามห่อ
ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
นิธิพร ภาระสุข
นุชจรีย์ มณีจักร์
ปฐมพร ยังมงคล
ปนิดา มุขมณี
ประไพจิตร สาตะรักษ์
ปราณี เรืองวัน
พิชญาพร ขาวเลิศ
ระพี เปลี่ยนจอม
รุ่งลาวรรณ แสงอื้อ
วันเพ็ญ วงมาเกษ
วิภาพร สุนาอาจ
วิศัลย์ศยา สุวรรณะ
สดใส ตะรินันท์
สมพร นันตะเสน
สุขุมา พวงมะลิ
สุดารัตน์ ทำนุ
สุนิสา บุญแท้
สุพัตตรา ทีเงิน
สุภาวดี ศรีภักดี
อรอุมา แก้วบุญเรือง
เบญจภัค มิ่งขวัญ
เพ็ชศร ทะวีพันธ์
เสาวลักษณ์ ภูพูล
พิชชานันท์ สายเนตร