ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
เทวินทร์ บัวจูม
เย็นฤดี แม่นมั่น
แวว ถนอมวงค์
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ธนวดี ปรีเปรม
นิภาพร เมืองจันทร์
นุตติยา วีระวัธนชัย
ปาจารีย์ ทองงอก
พรทิพย์ ไววุฒิ
ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
สมหวัง จรรยาขันติกุล
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
จุฑามาศ หงษ์ทอง
ฐิติเดช ลือตระกูล
รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
เพียงเพ็ญ ธิโสดา
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
กาญจนา สุขศรี
ณรงค์ชัย จักษุพา
ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
เกียรติศักดิ์ ภาดี
บัญชา ยิ่งงาม
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วริษฎา ศิลาอ่อน
วันดี รังสีวิจิตรประภา
วิภาวี เสาหิน
กุสุมา จิตแสง
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
นิธิมา สุทธิพันธุ์
ปรีชา บุญจูง
วรนันท์ รังสิมาวงศ์
สุดารัตน์ หอมหวล
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
อรนุช ธนเขตไพศาล
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ทรงพร จึงมั่นคง
จินตนา นภาพร
สุรชัย จูมพระบุตร
ธีราพร สุภาพันธุ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สุวรรณา ภัทรเบญจพล
อุไรวรรณ อกนิตย์
แสวง วัชระธนกิจ
ทวนธน บุญลือ
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
มานิตย์ แซ่เตียว
วันนิศา ดงใต้
ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
ศิศิรา ดอนสมัคร
สุทธาสินี สุวรรณกุล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
กมลชนก จิตอารี
ฑิภาดา สามสีทอง
ประสิทธิชัย พูลผล
พัชรากร เพียงงาม
พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
อัญมณี ลาภมาก
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง
นเรศน์ กำลังดี
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
สมัย กิ่งคำ
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
อิศราวุธ สายมาศ
กฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ชื่นจิต ภู่ทอง
นารี แก้ววงษา
นิธินันท์ สุยะลา
สาวิตรี สอนพงษ์
อนุพร กลางคำ
ชัญญานุช ช่วงชิง
ณัฐาดานันท์ สมลา
ดารุณี นามห่อ
ปนิดา มุขมณี
พัทธนันท์ คำผา
พิชญาพร ขาวเลิศ
วิศัลย์ศยา สุวรรณะ
สดใส ตะรินันท์
เบญจภัค มิ่งขวัญ
เสาวลักษณ์ ภูพูล
ธนพัต วิสาพล
วีระวุท กะชา
กรชนก แก่นคำ
กฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
ณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิรัตน์ จันทร์ตรี
สมคิด สุพันทะมาด
จุฬาลักษณ์ เขาแก้ว
ลัดดาวัลย์ จันใด
สุภาวดี ศรีภักดี
ทยากร วริทธานนท์
ธนาพา เชียงแสน
วรรณา พุ่มพฤกษา
ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
นุชจรีย์ มณีจักร์
ปฐมพร ยังมงคล
ประไพจิตร สาตะรักษ์
สมพร นันตะเสน
สุขุมา พวงมะลิ
สุดารัตน์ ทำนุ