รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ สถานะโครงการ|ตัวชี้วัดโครงการ ความสำเร็จ
(%)
1.1 เพื่อยกระดับบัณฑิตให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 1.1.1 แผนพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตร์เข้าสู่มาตรฐาน AUN QA (L)
1.1.2 แผนพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มีความสามารถในระดับสากล รองรับการเป็นผู้ประกอบการและการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรข้ามชาติ (L)
1.1.3 แผนเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรข้ามชาติด้านวิชาการ (L)
1.1.4 แผนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ (L)
1.1.4 พัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ (L)
1.1.5 พัฒนารายวิชาเพื่อเข้าสู่เครดิตแบงค์ (L)
1.1.5 แผนบุคลากรเพื่อยกระดับบัณฑิตให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
1.2 บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษามีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับสากล 1.2.1 ยกระดับผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่เกิดจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่ระดับสากล (L)
2.1 เพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 2.1.1 แผนส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (L)
2.1.2 แผนสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยได้รับการรับรองเพื่อเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัย (S)
2.1.3 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ (L)
2.1.4 แผนบุคลากรเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
2.2 การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพของการบริการสุขภาพ 2.2.1 แผนส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อเพิ่มนวัตกรรม (L)
2.2.2 แผนสนับสนุนและต่อยอดงาน prototype (ระดับ TRL4 ขึ้นไป) สู่เชิงพาณิชย์ (L)
2.2.3 สนับสนุนการสร้างรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา (L)
2.2.3 แผนบุคลากรเพื่อการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพของการบริการสุขภาพ
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 2.3.1 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ (L)
3.1 ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีความรอบรู้ในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3.1.1 แผนบูรณาการงานบริการวิชาการผ่านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน (L)
3.2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งด้านยาและสุขภาพ 3.2.1 แผนสร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ และเกษตรสารสกัด เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการ
3.3 เพิ่มรายได้จากการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของหน่วยบริการวิชาการ 3.3.1 ส่งเสริมศักยภาพในการหารายได้จากการบริการวิชาการ (ประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม/หน่วยบริการวิชาการ) เพื่อเสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน
3.4 ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการ 3.4.1 สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ และเกษตรสารสกัด เพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศ
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.1.1 แผนส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน (L)
4.1.2 แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและพร้อมใช้เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ (S)
4.1.3 แผนพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ (S)
4.1.4 แผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ (S)
4.1.5 แผนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ (L)
4.1.6 แผนบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 เพิ่มความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 4.2.1 แผนปรับปรุงระบบภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม (S)
4.2.2 แผนปรับปรุงบรรยากาศในการทำงานและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อนำไปสู่ความผูกพันองค์กร (L)
4.2.3 แผนพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการสำหรับบุคลากรในองค์กร (S)
4.3 การเพิ่มรายได้เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 4.3.1 แผนส่งเสริมศักยภาพในการหารายได้จากการบริการวิชาการ (ประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม/หน่วยบริการวิชาการ) (L)
4.3.2 แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (L)
4.3.3 แผนเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของคณะ (L)