รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     
     
*เรียงตามโครงการหลัก/ย่อย กรณีที่ไม่เลือกผู้รับผิดชอบ และแสดงทุกสถานะต่างๆ